Публична покана за избор на изпълнител на дейности с предмет "Закупуване на хардуер"
30.08.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер 2 /30.08.2013 г.

За избор на изпълнител на дейности с предмет "Закупуване на хардуер - доставка и системна интеграция на комуникационна и сървърна техника" по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г., сключен между Агенция по заетостта и  Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес (БСК) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", с цели на проекта: обща цел: Повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез изграждане на система за оценяване на компетенциите на работната сила на браншово и регионално ниво; специфични цели:

 

1) анализ и дефиниране на изискванията към компетенциите на работната сила при отчитане на европейските, национални и браншови изисквания и стандарти;

 

2) изграждане на браншова и регионална референтна мрежа и информационна система за оценяване и актуализиране на компетенциите на работната сила съобразно настоящите и бъдещи потребности на пазара на труда;

 

3) Подобряване на координацията и информационния обмен между националните, браншови и регионални структури на работодателите и синдикалните организации и отговорните държавни институции при оценяване на компетенциите на работната сила;

 

4) Национално признаване и създаване на предпоставки за интегриране на информационната система за оценяване на компетенциите на работната сила в бъдещото електронно правителство и повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на работна сила.

 

Вижте пълния документ в прикачения по-долу файл!


Документи

Публична покана Въпрос и отговор от 9 септември 2013 г. Въпрос и отговор от 10 септември 2013 г.