Обява за процедура "Закупуване на хардуер - доставка и системна интеграция на комуникационна и сървърна техника"
08.03.2013

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

По проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.

 

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 - 2013г." и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

 

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, със седалище в гр.София и адрес на управление: ул. „Алабин" № 16-20, адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Алабин" № 16-20 тел.: 987 29 60, факс: 987 26 04, Интернет адрес: www.bia-bg.com, лице за контакт: Екатерина Иванова Белитц, на длъжност: административен сътрудник, тел.: 987 29 60, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г. обявява процедура за определяне на изпълнител - „открит избор" с обект:

 

"

 

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20, ет. 1 ст. № 110 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч.

 

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

1. www.az.government.bg- интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)

2. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)

3. www.bia-bg.com; www.competencemap.bg;

 

Оферти/Заявления се подават на адрес София 1000, ул. „Алабин" 16-20 ет. 1 ст. № 110 до 17.00 ч. на 28.03.2013 г.

 

Обявата е публикувана във в. Сега, бр. 57, от 8.3.2013 г.

 

 

 


Документи

Обява, пояснителен документ и допълнителна информация Отговор на запитване от 11.03.2013 г. Отговор на постъпили въпроси - 21-22 март 2013 г. Отговори на запитвания, постъпили на 22 март 2013 г. Решение за прекратяване на процедура Отговор на запитване от 9 септември 2013 г.